ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ/จ้าง ราคากลาง(บาท) วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ไฟล์แนบ เลขที่และวันที่สัญญาข้อตกลงในการจัดซื้อจัดจ้าง
1 ซื้อโล่รางวัล จำนวน 2 รายการ 14,059.80 14,059.80 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยเทรดเวิลด์ จำกัด บริษัท ไทยเทรดเวิลด์ จำกัด 14,059.80 คุณสมบัติตรงกับเงื่อนไข และอยู่ในวงเงินงบประมาณ 56/2565 ลว.2 มิ.ย. 65
2 เช่าพื้นที่สำหรับจัดกิจกรรมเผยแพร่การส่งเสริมเกษตร อุตสาหกรรมของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ในงาน FTI EXPO ๒๐๒๒ 2,000,000.00 2,000,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เสนอราคา 2,000,000 บาท สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 2,000,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด ใบสั่งซื้อเลขที่ กอ.กสอ.49/2565 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2565
3 จ้างออกแบบ ตกแต่งพื้นที่เพื่อดำเนินกิจกรรมเผยแพร่การให้บริการของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) หัวข้อ ดีพร้อมแคร์ DIPROM CARE ภายในงาน SMART SME EXPO ๒๐๒๒ 500,000.00 500,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัม จำกัด เสนอราคา 500,000 บาท บริษัท เซ็นทรัม จำกัด 500,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด สัญญาจ้างทำของเลขที่ กอ.กสอ.15/2565 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2565
4 จ้างดำเนินกิจกรรมการพัฒนาเชื่อมโยงผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรมสู่การตลาด 500,000.00 500,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดย ศูนย์นวัตกรรมการสร้างสรรค์และบ่มเพาะธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ เสนอรคา 500,000 บาท มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดย ศูนย์นวัตกรรมการสร้างสรรค์และบ่มเพาะธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ 500,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด สัญญาจ้างทำของเลขที่ กอ.กสอ. 14/2565 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2565
5 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ราชการ เพื่อจัดงาน การสร้างโอกาสเข้าถึงแหล่งทุน (Pitch Day) ภายใต้กิจกรรมเชื่อมโยงแหล่งเงินทุนสำหรับผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่ (Angel Fund) 1,700.00 1,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ชินธนะวัตร จำกัด ราคาที่เสนอ 1,700 บาท บริษัท ชินธนะวัตร จำกัด 1,700.00 เกณฑ์ราคา บันทึกข้อความ ที่ อก 0409/1078 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2565 เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง
6 จ้างเหมาดำเนินกิจกรรมการลดต้นทุนการใช้พลังงานในกระบวนการผลิต(ระยะที่2) ภายใต้โครงการการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจไทยด้วยดิจิทัล 150,000.00 150,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โรโบซิ๊ด จำกัด จำนวนเงิน 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) บริษัท โรโบซิ๊ด จำกัด 150,000.00 ไม่เกินวงเงินที่กำหนด -
7 เช่าพื้นที่เพื่อดำเนินกิจกรรมเผยแพร่การให้บริการของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) หัวข้อ ดีพร้อมแคร์ DIPROM CAREภายในงาน SMART SME EXPO ๒๐๒๒ 500,000.00 500,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด เสนอราคา 500,000 บาท บริษัท พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด 500,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด ใบสั่งซื้อเลขที่ กอ.กสอ.51/2565 ลงวันที่ 10 มิถุนยน 2565
8 ซื้อวัสดุคงทนและวัสดุสิ้นเปลือง ใช้ในการจัดงาน การสร้างโอกาสเข้าถึงแหล่งทุน (Pitch Day) 32,632.86 32,632.86 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พีดี แอนด์ พี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ราคาที่เสนอ 32,632.86 บริษัท พีดี แอนด์ พี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 32,632.86 เกณฑ์ราคา ใบสั่งซื้อเลขที่ กม.53/2565 ลว.17 มิถุนายน 2565
9 จ้างดำเนินกิจกรรมการเผยแพร่การใช้เทคโนโลยีการเกษตรอุตสาหกรรมอัจฉริยะ ภายใต้โครงการ การยกระดับสินค้าเกษตรสู่เกษตรอุตสาหกรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 400,000.00 400,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สมใจ ครีเอทีฟ จำกัด เสนอราคา 400,000.00 บาท บริษัท สมใจ ครีเอทีฟ จำกัด 400,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด สัญญาจ้างทำของเลขที่ กอ.กสอ. 16/2565
10 จ้างเหมาบุคคลให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกกิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ครีมสำหรับทากลางคืนของวิสาหกิจชุมชนอารีย์ฟาร์มเห็ดไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 72,000.00 72,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวพรอนงค์ อร่ามวิทย์ เสนอราคา 72,000 .00 บาท นางสาวพรอนงค์ อร่ามวิทย์ 72,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด ใบสั่งจ้าง เลขที่ กอ.กสอ.50/2565 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2565
11 จ้างออกแบบ และตกแต่งพื้นที่ กิจกรรมเผยแพร่การส่งเสริมเกษตรอุตสาหกรรม ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ในงาน FTI EXPO ๒๐๒๒ 1,500,000.00 1,500,000.00 วิธีคัดเลือก บริษัท ผลึกแก้ว โปรโมชั่น แอนด์ ดีไซน์ จำกัด เสนอราคา 1,500,000.00 บาท บริษัท ผลึกแก้ว โปรโมชั่น แอนด์ ดีไซน์ จำกัด 1,500,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด สัญญาจ้างทำของ เลขที่ กอ.กสอ.13/2565 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2565
12 จ้างทำแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์สัญลักษณ์DIPROM ของกสอ. จำนวน 5 รายการ 52,911.50 52,911.50 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สุชาติโฆษณา จำกัด จำนวนเงิน 52,911.50 บาท (ห้าหมื่นสองพันเก้าร้อยสิบเอ็ดบาทห้าสิบสตางค์) บริษัท สุชาติโฆษณา จำกัด 52,911.50 ไม่เกินวงเงินที่กำหนด -
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำบรรจุภัณฑ์ถุงบรรจุผักสด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25,000.00 25,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เพาเวอร์ฟูลอินเตอร์ เทรดดิ้ง แอนด์ แพ็คเกจจิ้ง จำกัด เสนอราคาเป็นเงิน 25,000 บาท บริษัท เพาเวอร์ฟูลอินเตอร์ เทรดดิ้ง แอนด์ แพ็คเกจจิ้ง จำกัด 25,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง -
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างดำเนินกิจกรรมทดสอบตลาด (งาน ESAN Fashion Design Week) ภายใต้โครงการยกระดับผ้าทอมืออัตลักษณ์อีสานสู่สากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,492,900.00 2,492,900.00 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.พี.เอส.2540 กรุ๊ป 2,492,900.- บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.พี.เอส.2540 กรุ๊ป 2,492,900.00 มีคุณสมบัติตรงกับเงื่อนไขที่กำหนดและอยู่ในวงเงินงบประมาณ - -
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทั่วไปให้คำแนะนำเชิงลึก (Coaching) กิจกรรมยกระดับสถานประกอบการด้วยเทคโนโลยี 3 Stage Rocket โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 280,000.00 280,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ออซั่ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 280,000.- บาท บริษัท ออซั่ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 280,000.00 มีคุณสมบัติตรงกับเงื่อนไขที่กำหนดและอยู่ในวงเงินงบประมาณ - -

Total : 12345