ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้ชนะราคา การทำแบบจำลองอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาระบบการกระจายสินค้า กิจกรรมการทำแบบจำลองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ภายใต้โครงการเพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วงเงินงบประมาณ 500,000.00 บาท

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้ชนะ การทำแบบจำลองอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาระบบการกระจายสินค้า กิจกรรมการทำแบบจำลองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ภายใต้โครงการเพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้แก่ นายนิธิศ ปุณธนกรภัทร์ เสนอราคา 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

ลงเมื่อวันที่ 09/12/2021

กองโลจิสติกส์