ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การทำแบบจำลองอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาระบบการกระจายสินค้า กิจกรรมการทำแบบจำลองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ภายใต้โครงการเพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วงเงินงบประมาณ 500,000.00 บาท

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การทำแบบจำลองอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาระบบการกระจายสินค้า กิจกรรมการทำแบบจำลองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ภายใต้โครงการเพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายในวงเงินงบประมาณ 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

ลงเมื่อวันที่ 07/12/2021

กองโลจิสติกส์