วันที่ 19 และ 20 มีนาคม 2563 นางสาวชลาริน นิลพิฤกษ์ ผู้อำนวยการกองโลจิสติกส์ และเจ้าหน้าที่กองโลจิสติกส์ เข้าร่วมหารือแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนของสถานประกอบการในพื้นที่ จ.ระยอง

วันที่เผยแพร่ : 20/03/2020 | เผยแพร่โดย : TEERASAK1

วันที่ 19 และ 20 มีนาคม 2563 นางสาวชลาริน นิลพิฤกษ์ ผู้อำนวยการกองโลจิสติกส์ และเจ้าหน้าที่กองโลจิสติกส์ เข้าร่วมหารือแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนของสถานประกอบการในพื้นที่ จ.ระยอง ณ บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด จ.ระยอง ซึ่งเป็นสถานประกอบการที่ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นด้านการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และเป็นสถานประกอบการต้นแบบที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนอย่างทันสมัยและครบวงจร เพื่อต่อยอดการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการในพื้นที่ ที่จะเข้าร่วมโครงการของกองโลจิสติกส์ และแนวทางการส่งเสริมให้สถานประกอบการในพื้นที่เข้าสู่รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นด้านการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

อีกทั้ง เข้าร่วมหารือกับนายพุทธิกร วิชัยดิษฐ์ อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายแผน ฝ่ายโรงงาน ฝ่ายเหมืองแร่ และเจ้าหน้าที่ สอจ.ระยอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลความต้องการและแนวทางการพัฒนาด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนของภาคอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่จังหวัดระยอง พร้อมประสานความร่วมมือกับทางอุตสาหกรรม จ.ระยองในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่ภาคตะวันออกภายใต้โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ 2563

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ